KOMIS

obrazek

 

 

 

Regulamin komisu TEWA

 

Komisant zwany dalej Sprzedającym oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą towarów w formie obrotu wtórnego.

Przyjęcie towarów w komis i jego sprzedaż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Komitentem.

Przy spisaniu umowy wymagany jest dowód tożsamości.

Sprzedający od chwili otrzymania przedmiotu umowy ponosi wszelkie ryzyko jego uszkodzenia i utraty. Sprzedający zobowiązany jest zachować należytą staranność w tym zakresie.

Towar wycenia Komitent w porozumieniu z pracownikiem Komisu.

Przyjęcie rzeczy w Komis odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Komis nie korzysta i nie wypożycza rzeczy, które są własnością Komitenta.

Umowa jest podpisywana na 3 miesiące z możliwością jej przedłużenia (okres umowy może być zmieniony).

Sprzedający pobiera prowizję w wysokości 25% od ceny sprzedaży towarów.

W przypadku, gdy przedmiot nie zostanie sprzedany w okresie 60 dni kalendarzowych następuje automatyczna obniżka jego ceny o kwotę ustaloną indywidualnie z Komitentem

W przypadku nie sprzedania  przedmiotów po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, Komitent zobowiązany jest do odebrania towaru od Sprzedającego na własny koszt w terminie 7 dni roboczych.

Sprzedającemu w przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Komitenta , przysługuje - wynagrodzenie z tytułu przechowania towaru w kwocie 5 zł za każdy dzień zwłoki. W razie nie odebrania rzeczy w okresie 14 dni od daty wyznaczenie dodatkowego terminu rzecz przechodzi na własność Sprzedającego (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony).

W Komisie podane ceny są w złotych polskich brutto i znajdują się na każdym produkcie.

Komitent  ma prawo wycofać towar, lecz jeżeli wycofanie towaru następuje przed upływem czasu zawartego w umowie, Komitent musi zapłacić karę umowną w wysokości 15% wartości wycofanego towaru

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne towaru.

Sprzedający może sprzedać towar Nabywcy za kwotę większą niż określona w umowie z Komitentem.

Rozliczenie z Komitentem następuje po sprzedaniu towaru - preferowana forma rozliczenia to przelew na konto Klienta (należy pamiętać o podaniu numeru rachunku bankowego).

Jedynym dowodem oddania towaru do Komisu jest Umowa Komisowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Zakupione towary w Komisie nie podlegają zwrotowi ani reklamacji. Zakupione i dostarczone produkty są produktami używanymi i nie są objęte gwarancją.

Komis pobiera opłatę za wstawienie produktu do komisu w przypadku jego nie sprzedania w terminie określonym w umowie w wysokości 5% od wartości produktu