Okapy gastronomiczne

obrazek

Filtracja UV-C 
 


Technologia UV-C w okapach Plastmetu


Udział promieni UV-C w usuwaniu tłuszczu


Neutralizacja tłuszczu promieniami UV-C opiera się na dwóch równoległych procesach. Bezpośrednim efektem działania promieni UV-C jest fotoliza cząsteczek tłuszczu.

Fotoliza polega na rozpadzie chemicznym cząsteczek tłuszczu pod wpływem fotonów.

Równoległym procesem przy fotolizie jest proces ozonowania. Jest to proces utleniania cząsteczek tłuszczu – rozbijania podwójnych wiązań kwasów tłuszczowych, za pomocą ozonu generowanego przez lampy.

Jako, że ozon jest gazem unosi się w powietrzu i w związku z tym działa również w kanałach wentylacyjnych.Technologia UV-C w okapach gastronomicznychW pierwszym etapie następuje odseparowanie dużych cząsteczek tłuszczu w filtrze labiryntowym.


Następnie powietrze przepływa przez II stopień filtracji - filtr siatkowy wykonany z gęstej siatki drucianej w celu dalszego oczyszczenia oraz w celu wyrównania strugi powietrza.


Pozostałe małe cząsteczki tłuszczu (< 8 µm) oraz substancje zapachowe poddane są działaniu lamp UV oraz ozonu. Proces ten zaczyna się w module filtra UV.


Promieniowanie UV rozbija łańcuchy białek tłuszczy w mniejsze cząsteczki. Następnie ozon przekształca rozłożone cząsteczki tłuszczu w dwutlenek węgla, wodę i niewielką ilość pyłu spolimeryzowanego tłuszczu, które zostają usunięte z powietrzem wywiewanym.


Pozostały w kanale wentylacyjnym ozon po krótkim czasie rozpada się i przekształca się w tlen.


Aby efekt rozkładania tłuszczu i usuwania zapachów był najlepszy, powietrze wyrzucane powinno mieć kontakt z ozonem przez co najmniej 2 sekundy.


Długość kanału powietrza wywiewanego pomiędzy filtrem, a wyrzutnią powinna być zwymiarowana w taki sposób zapewniający wymagany czas kontaktu.


W procesie tym powietrze zostaje oczyszczone ze związków organicznych aż do 99%, co redukuje zapachy i osadzenie się tłuszczu w kanałach wentylacyjnych, co z kolei minimalizuje ryzyko pożaru. Czystszy układ wentylacyjny jest wydajniejszy, skutkuje to lepszym klimatem w pomieszczeniach.


Zakres dostawy okapów Plastmetu z filtracją UV-C:

 • Okap wentylacyjny z preinstalowanym systemem trzystopniowej filtracji, każdorazowo projektowany specjalnie pod wymogi klienta,


 • Panel sterowania,


 • Okablowanie pomiędzy modułami lamp i panelem sterowania,


 • Presostaty zabezpieczające przed pracą lamp w przypadku wyłączenia wentylatorów,


 • System wyłączników krańcowych automatycznie wyłączających system UV-C w momencie wyjęcia filtra labiryntowego,


 • Instrukcja obsługi, certyfikaty.

 Korzyści z zastosowania technologii UV-C:


 • Zdecydowana poprawa bezpieczeństwa pożarowego dzięki lepszej ognioodporności kanałów wentylacyjnych pozbawionych tłuszczu, minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się ognia w systemie kanałów wentylacyjnych, możliwa redukcja składek ubezpieczenia od ryzyka pożaru,


 • Oszczędność energii i związana z tym redukcja kosztów. Tylko zastosowanie trzystopniowej filtracji z wykorzystaniem technologii UV-C pozwala oczyścić powietrze z okapu w stopniu umożliwiającym zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wyciąganego poprzez okapy kuchenne.

  Daje to właścicielom obiektów gastronomicznych wymierne korzyści ekonomiczne wynikające z redukcji kosztów eksploatacji urządzeń wentylacyjnych poprzez zmniejszenie ilości ciepła potrzebnego do podgrzania powietrza wentylacyjnego.

  Sprawność temperaturowa odzysku ciepła w zależności od zastosowanego rodzaju wymiennika waha się od 60 do 80% Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zm. do roku 2015 włącznie „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dział IV, Rozdział 6:§ 151.1 (…) Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego”.


 • Poprawa czystości i higieny układów wentylacji kuchni oraz polepszenie klimatu pomieszczeń poprzez eliminację złogów tłuszczowych będących pożywką dla bakterii i grzybów,


 • Redukcja kosztów eksploatacji instalacji wentylacji kuchni poprzez zmniejszenie kosztów czyszczenia okapów, instalacji kanałowej oraz wydłużenia czasu eksploatacji instalacji kanałowej i wentylatorów,


 • Eliminacja uciążliwych zapachów – zdecydowana poprawa jakości powietrza w otoczeniu kuchni i na zewnątrz budynku. Szczególnie istotne gdy wyrzutnie z kuchni zlokalizowane są blisko central wentylacyjnych lub kiedy uwarunkowania architektoniczne wymuszają uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów prawa budowlanego,


 • Instalacja przyjazna środowisku - dzięki w 100% degradowalnym pozostałościom po procesie filtracji, dodatkowy atut przy staraniach o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE.

 

źródło : www.plastmet.com.pl